Юрконсультация.com.ua
Cудова практика України - судові рішення.

Profit Money - организуйте учет собственных финансов легко!

Договір про надання посередницьких послуг

ДОГОВІР

на посередницькі послуги

м. _________________    "___"____________200__р.

__________________________ (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу), іменоване надалі  Замовник, в особі ______________________ (П.І.Б., посада), що діє на підставі _________________ з однієї сторони і ___________________ (найменування організації), іменоване надалі  Посередник, в особі _______________ (П.І.Б., посада), що діє на підставі _______________ , з іншої сторони уклали даний договір про наступне:

І. Предмет договору

1. Замовник доручає, Посередник приймає на себе обов'язок _______________________

(зміст посередницької послуги) на умовах, передбачених даним договором у строки ___.

ІІ. Обов'язки замовника

2.1. Оплатити послуги Посередника в розмірі й строки, зазначені в даному договорі.

2.2. Представляти Посередникові інформацію, необхідну для надання послуг, відповідно до додатка N____.

2.3. Розглядати пропозиції Посередника в ____ строк від дня їхнього подання, давати по них письмові висновки.

2.4. Видавати Посередникові доручення на проведення від імені Замовника необхідних господарських операцій.

2.5. У випадку відмови від замовленої послуги негайно повідомити про це Посередника з відшкодуванням Посередникові фактично понесених витрат і сплатою штрафу в розмірі _________________.

ІІІ. Обов'язку посередника

3.1. Виконувати послуги, передбачені даним договором, у зазначений термін.

3.2. У випадку неможливості виконання послуг повідомити про це Замовника в 3-х денний строк, але не пізніше. Повідомлення про неможливість виконання послуги рівносильне припиненню дії договору й не тягне за собою матеріальної відповідальності для його учасників.

ІV. Розрахунки й порядок оплати

4.1. За виконання послуг, зазначених у договорі, Замовник виплачує Посередникові ______ грн. або ___% від __________ (характер ефекту Замовника: прибуток, вартість продажу й т.д.)

4.2. Оплата здійснюється не пізніше ______ з _______ (момент реалізації послуг) шляхом перерахування передбачених у п.9 сум на розрахунковий рахунок Посередника.

V. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення строків надання послуги, передбачених даним договором, Посередник виплачує Замовникові неустойку в розмірі _____ або ______ за кожну прострочену добу.

5.2. У випадку несвоєчасної оплати Замовником послуг Посередника Замовник виплачує пеню в розмірі _____% від суми, що підлягає виплаті Посередникові.

5.3. Сплата неустойки не звільняє Посередника від виконання договірних зобов’язань.

Юридичні адреси сторін:

Замовник__________________________________________________________

р/с №_____________________________________________________________

Посередник ________________________________________________________

р/с №_____________________________________________________________

Даний договір прийнятий до виконання ____________________________

"___"__________200__м.

Підписи:

Замовник                                 Посередник

_____________________ _____________________

                  М.П.                               М.П.

Зразки позовних заяв

Оскарження рішень, ухвал

Процесуальні документи

Фінанси


Учет Личных Финансов

Продвинутая Система Учета Личных Финансов и Ведения Домашней Бухгалтерии Онлайн.

Бесплатная Регистрация!!!