До _________ районного суду м._______

адреса:____________________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:________________________, тел.:____________________________

Відповідачі: ПП «Назва», юридична адреса:___________________________, тел.:______________________________

ТОВ «БУДНазва», юридична адреса:___________________________, тел.:______________________________

Ціна позову: 214873,88 грн.

Позовна заява

про визнання права власності на майнове право вимоги оформлення права власності на квартиру  та винесення заборони вчиняти дії

Між мною та Особою_2 підприємством «Назва» було укладено договір «Про інвестування» за № ЗБ/ЧП-1-14 від 08 квітня 2006 року. За умовами вказаного договору, ПП «Назва», у порядку, передбаченому вказаним договором, зобов’язався передати у мою власність об’єкт інвестування, а я зобов’язався прийняти об’єкт інвестування та сплатити за нього Відповідачу інвестицію. Вартість інвестиції згідно пункту 5.1 договору склала 214873,88 грн., які потрібно було сплатити протягом 10 днів з дня підписання договору тобто не пізніше 18 квітня 2006 року, яка була своєчасно сплачена мною на користь Відповідача. Повний розрахунок та відсутність фінансових порушень інвестування з мого боку підтверджуються квитанцією № 11287 від 12 квітня 2006 року, яка свідчить про те, що грошові зобов’язання перед Відповідачем виконані у повному обсязі, у сумі, що встановлена договором.

Об’єктом інвестування, за вказаним договором, виступила житлова квартира за будівельним номером № 247, розрахунковою площею 59,01 кв.м., що розташована на 5 (п’ятому) поверсі секції №3 житлового будинку №1 багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний» (перша черга) за адресою:____________.

Право продажу об’єкту інвестування було набуто ПП «Назва»  згідно договору № ЗБ-ИП-1 про інвестування від 23 червня 2006 року, укладеного між ним та ТОВ «БУДНАЗВА». Згідно пункту 4.4. договору орієнтовний строк закінчення будівництва та здачі об’єкту в експлуатацію – грудень 2007 року. Проте, на початок 2009 року об’єкт інвестування не був добудований, та відповідно не був придатний для введення в експлуатацію. Крім того, що термін закінчення  будівництва та введення будинку в експлуатацію чітко не визначений, що обумовлено негативними наслідками світової фінансово – економічної кризи у галузі будівництва, що спричинює порушення моїх майнових прав.

Згідно пункту 1.2. договору за своїм правовим змістом даний договір є договором купівлі – продажу майнових прав. Так, у позові заявлено вимогу визнання права власності на майнові права на квартиру. У відповідності до ст. 177 ЦК України, об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Відповідно до положення статті 190 Цивільного кодексу України встановлено, що майном, як особливим об’єктом, вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Пунктом 2 вказаної статті встановлено, що майнові права є не споживною річчю. Таким чином майнові права визнаються речовими правами. Статтею 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначено, що майновими правами, визнаються будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права  володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права та права вимоги. Що в свою чергу дає підстави вважати що право вимоги оформлення права власності на квартиру є саме майновим правом за своєю суттю, так як воно відмінне від права власності на нерухоме майно у вигляді квартири проте безпосередньо пов’язане з нерухомим майном у вигляді квартири.

Статтею 328 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Відповідно до статті 202 Цивільного кодексу України встановлено, що дво – або багатосторонній правочин є тотожнім з поняттям договір. Так, вказаний у позові договір є двостороннім правочином, спрямованим на набуття цивільних прав та обов’язків між сторонами.

Статтею 202 Цивільного кодексу України зокрема встановлено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Підписання вищезгаданого договору було, на думку позивача дією спрямованою на набуття цивільних прав та обов’язків. Так, у позивача виникло майнове право вимоги оформлення права власності на квартиру та обов’язок сплати вартості вказаної квартири, а у відповідача виникло право на отримання вартості квартири та кореспондуючий обов’язок на оформлення права власності на вказану квартиру за позивачем.

Стаття 204 Цивільного кодексу України встановлено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Вказаний правочин не був визнаний судом недійсним та його недійсність не встановлена законом, що дає підстави для визнання його правомірним.

Статтею  331 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі. Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).  Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.  До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).  При цьому пунктом 3 вказаної статті вказано, що у разі необхідності особа, яка є власником матеріалів, може укласти договір щодо об’єкта незавершеного будівництва, право власності на який реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об’єкта нерухомого майна, проектно-кошторисної документації, а також документів, що містять опис об’єкта незавершеного будівництва. Таким чином, договір між позивачем та відповідачем було укладено за фактичної відсутності об’єкту нерухомості, який на момент укладення договору перебував у стадії будівництва, а позивачу було передано право вимоги за оплатним договором.

Таким чином, право відчуження майнових прав було набуто відповідачем правомірно, враховуючи наявність проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт.

Так, за договором було відчужено майнові права, проте реєстрація вказаних прав у КП «ОМБТІ  та РОН» не може бути здійсненна, що свідчить про те, що вказані майнові права можуть бути повторно передані, відчужені на користь інших осіб.

Статтею 325 Цивільного кодексу України встановлено, що суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Пунктом 2 вказаної статті зокрема встановлено, що фізичні особи можуть бути власниками будь – якого майна, за вийнятком окремих видів майна, які не можуть їм належати. Законодавчих обмежень щодо володіння майновими правами не встановлено. Статтею 328 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Статтею 317 Цивільного кодексу встановлено, що  власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Проте, на сьогоднішній день позивач фактично не може користуватися та розпоряджатися  своїм майном. Статтею 386 Цивільного кодексу зокрема встановлено, що власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності  іншою особою, може звернутися до суду із вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою  про вчинення певних дій, для запобігання такому порушенню.

Враховуючи, що право продажу об’єкту інвестування було набуто ПП «Назва» згідно договору № ЗБ-ИП-1 про інвестування від 23 червня 2006 року, укладеного між ним та ТОВ «БУДНазва», та майнові права не підлягають окремій реєстрації, існує реальна можливість розпорядження спірним майном не лише ПП «НАЗВА» та ТОВ «БУДНАЗВА».

Враховуючи вищевикладене, та керуючись ст. ст. 177, 190, 202, 204, 231, 317, 325, 328, 386, 655, 656 Цивільного кодексу України, ст. ст. 3, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України, –

ПРОШУ:

Визнати за мною право власності на майнове  право вимоги оформлення права власності на житлову квартиру за будівельним номером № 247, розрахунковою площею 59,01 кв.м., що розташована на 5 (п’ятому) поверсі секції № 3 житлового будинку № 1 багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний» (перша черга)  за адресою: ______________.

Заборонити Приватному Підприємству «Назва» (ЄДРПОУ _________), юридична адреса: ________________) здійснювати дії щодо переоформлення (у тому числі відчуження, передачі у найм, передачі у заставу, обтяження іншим чином) майнових прав на житлову квартиру за будівельним номером № 247, розрахунковою площею 59,01 кв.м., що розташована на 5 (п’ятому) поверсі секції № 3 житлового будинку № 1 багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний» (перша черга) за адресою: _______________.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «БУДНАЗВА» (ЕДРПОУ _________, юридична адреса: вул._______________) здійснювати дії щодо переоформлення (утому числі відчуження, передачі у найм, передання у заставу, обтяження іншим чином) майнових прав на житлову квартиру за будівельним номером № 247, розрахунковою площею 59,01 кв.м., що розташована на 5 (п’ятому) поверсі секції № 3 житлового будинку № 1 багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний» (перша черга) за адресою: _________________.

Судові витрати покласти на відповідачів у рівних частинах.

Додаток:

Дата           Підпис