До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: ТОВ «Назва», юридична адреса:____________________, тел:__________________

Позовна заява

про зобов’язання здійснити обмін товару та стягнення моральної шкоди

27.05.2007 р. я придбав в ТОВ «НАЗВА» талони на 300 літрів бензину марки А-95. Як виявилося пізніше автозаправки не заправляють по таким талонам.

30.05.2007 р. я звернувся із заявою до директора  Дніпропетровського департаменту ТОВ «НАЗВА» про обмін придбаних талонів № 00420098353 – № 00420098361, № 00420098363, № 00420098364, № 00420098366,  № 00420098367, № 00420098369, № 00420098370 на 300 літрів бензину марки А-95 на талони нового зразку,  в зв’язку з тим, що автозаправки відпускати бензин по цим талонам відмовляються.

Листом начальника відділу по роботі з корпоративними клієнтами Дніпропетровського департаменту ТОВ «Назва» № 03/576 від 22.06.2007 р. мені було відмовлено в задоволенні заяви.

Вважаю дії керівництва ТОВ «Назва» такими, що порушують мої охоронювані законом права.

Так, відповідно до ст. 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг). У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов’язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.

Згідно ст. 526  ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 610  ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 678  ЦК України у разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з’явилися знову після їх усунення) покупець має право вимагати заміни товару.

Згідно ч. 5 ст. 709  ЦК України за кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості товару.

На підставі вищезазначеного та враховуючи, що публічний договір є зобов’язанням, яке повинно виконуватися належним чином, а моментом пред’явлення вимог є моя заява позивача від 30.05.07 р., яка відповідачем виконана не була вважаю позовні вимоги в частині зобов’язання здійснити обмін придбаних мною у відповідача талонів на 300 літрів бензину марки А-95 та стягнення неустойки за кожний день відмови у обміні талонів у розмірі 1% від їх вартості починаючи з 30.05.07 р. у сумі 7631, 00 грн. такими, що підлягають задоволенню.

В частині відшкодування моральної шкоди:

Згідно ч. 3, 4 ст. 700  ЦК України якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, – в розумний строк відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкодування збитків, а також моральної шкоди. Продавець, який не надав покупцеві можливості одержати повну і достовірну інформацію про товар, несе відповідальність за недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв’язку з відсутністю у нього такої інформації.

На підставі зазначеного та враховуючи, що мені при придбанні талонів на бензин ніякої інформації про можливий обмін талонів старого зразку на новий надано не було та те, що не викликає сумнівів, що в результаті дій відповідача мені була заподіяна певна моральна шкода, що виразилася у стражданнях та переживаннях, а також життєвих незручностях, пов’язаних з порушенням мого права, як споживача та зверненням до суду за захистом свого права. З урахуванням викладеного вважаю позовні вимоги у відповідній частині такими, що підлягають задоволенню у розмірі 4000, 00 грн. моральної шкоди завданої в зв’язку з порушенням мого прав споживача та  моральну шкоду, нанесену мені в зв’язку з необхідністю звернення до суду у розмірі 2000, 00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 526, 610, 633,  665, 678, 700, 709 ЦК України, ст. 4, 8, 15, 21, 23 ЗУ «Про захист прав споживачів» ст.ст. 3, 118, 119  ЦПК України, –

ПРОШУ:

Зобов’язати Дніпропетровський департамент ТОВ «НАЗВА» здійснити обмін придбаних мною талонів № 0042 0098353 – № 0042 0098361, № 0042 0098363, № 0042 0098364, № 0042 0098366,  № 0042 0098367, № 0042 0098369, № 0042 0098370 на 300 літрів бензину марки А-95.

Стягнути з Дніпропетровського департаменту ТОВ «НАЗВА» на мою користь неустойку за кожний день відмови у обміні талонів у розмірі 1% від їх вартості починаючи з 30.05.07 р. у сумі 7631, 00 грн. (сім тисяч шістсот тридцять одна грн. 00 коп.)

Стягнути з Дніпропетровського департаменту ТОВ «НАЗВА» на мою користь моральну шкоду, нанесену мені в зв’язку з порушенням прав споживача у розмірі 4000, 00 грн. (чотири тисячі грн.. 00 коп.) та  моральну шкоду, нанесену мені в зв’язку з необхідністю звернення до суду у розмірі 2000, 00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.).

Додатки:

Дата                  Підпис