До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: ПП «Назва», юридична адреса:_______________________

Позовна заява

про розірвання договору купівлі-продажу, повернення коштів, відшкодування моральної шкоди

10.10.2009 року в магазині «НАЗВА» по вул.__________ в м. Лубни Полтавської області, власником якого є відповідач, я придбала цифрову фотокамеру «SAMSUNG» ЕS10 Вlaсk вартістю 989 грн. 00 коп. Гарантійний строк на вказаний товар становив один рік.

15.11.2009 року в фотокамері перестав працювати об’єктив, в зв’язку з чим я звернулася до магазину з вимогою про обмін товару, але отримала відмову через необхідність встановлення причини поломки, для чого фотоапарат, було направлено до сервісного Центру «Інек-Кремінь» м.Кременчук 20.11.2009 року.  

 Ремонт фотоапарату було проведено СЦ «Інек-Кремінь» через ТОВ МТІ СЦ «SAMSUNG» м.Київ шляхом заміни номерної частини об’єктиву, що є істотною зміною функції товару, без зазначення в талоні на ремонт причин поломки та проведеної заміни, що позбавляло мене можливості визначитись з якістю товару, істотністю його недоліку, можливістю використання та наявністю можливої повторної поломки.

05.12.2009 року за викликом я прибула до магазину для отримання фотоапарата магазин, де намагалися дізнатись причину поломки, в тому числі шляхом подачі письмової заяви, але в наданні такої інформації мені було відмовлено, в зв’язку з чим я вимушений був відмовитися від фотокамери. Тільки в лютому 2010 року було отримано висновок про недоліки товару та проведену заміну фото об’єктиву фотоапарата.

Моя вимога про надання інформації про причину поломки та проведений ремонт при відсутності в гарантійному талоні такої інформації є правомірною, відповідач не виконав свій обов’язок щодо проведення експертизи товару та повідомлення покупця про причини недоліку товару, порушив законодавство про надання інформації щодо якості товару, що робить правомірним мою відмову від отримання такого товару.

За обставин, коли фактичний ремонт товару та встановлення причин недоліку товару було проведено з порушення терміну на ремонт, права на інформацію, я маю право на розірвання договору, відмову від товару та повернення його вартості, відшкодування шкоди, в тому числі моральної.

За обставин, коли відповідач порушив передбачені права споживачів, відмовився повернути кошти за неякісний товар чи замінити його на інший, відповідач повинен відшкодувати завдані збитки у вигляді моральної шкоди, яка полягає в порушенні моїх прав, позбавлення можливості користуватись фотоапаратом, в тому числі на дні народження матері, для чого придбавався фотоапарат, користуватись коштами, які тривалий час перебували у відповідача. Вказані обставини викликали стрес, нервування, необхідність звертатись за медичною допомогою, займатись судовою тяганиною, відстоювати свої законні права.

 Згідно п. 22 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживачем є фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб.

Відповідно до ст. 8   ЗУ «Про захист прав споживачів» у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми.  

Стаття 4 ЗУ «Про захист прав споживачів» передбачає, що споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості.

Згідно ст.15 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

    Стаття 17 ЗУ «Про захист прав споживачів» передбачає, що у разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець (виконавець, виробник) зобов’язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції.

Згідно ст.21 ЗУ «Про захист прав споживачів» крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що для цілей застосування цього Закону та пов’язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо будь-яким чином (крім випадків, передбачених законом) обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про відповідну продукцію

Відповідно до ст.22 «Про захист прав споживачів» при задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Згідно ст. 700 ЦК України продавець зобов’язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу. Інформація має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання. Якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, — в розумний строк відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкодування збитків, а також моральної шкоди. Продавець, який не надав покупцеві можливості одержати повну і достовірну інформацію про товар, несе відповідальність за недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв’язку з відсутністю у нього такої інформації.

Згідно ст.. 1167 ЦК України моральна шкода відшкодовується особою, яка її завдала, за наявністю її вини.

Згідно постанови пленуму ВСУ N 5 від 12.04.96 року «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» при вирішенні вимог споживачів про відшкодування на підставі ст. 24 Закону моральної шкоди суди повинні виходити з роз’яснень, які Пленум Верховного Суду України дав у постанові від 31 березня 1995 р. N 4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди».

Зокрема, під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру, яких споживач зазнав унаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, що настали через незаконні винні дії продавця, виготівника, виконавця або через їх бездіяльність. Розмір відшкодування моральної шкоди встановлюється судом і визначення його не ставиться в залежність від наявності матеріальної шкоди, вартості товару (робіт, послуг), суми неустойки, а має ґрунтуватися на характері й обсязі моральних і фізичних страждань, заподіяних споживачеві у кожному конкретному випадку.

Відповідно до постанови Пленуму ВСУ  N 4 від 31.03.95 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» спори про відшкодування заподіяної фізичній чи юридичній особі моральної (немайнової) шкоди розглядаються, зокрема, при порушенні зобов’язань, які підпадають під дію Закону “Про захист прав споживачів» чи інших законів, що регулюють такі зобов’язання і передбачають відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема у порушенні прав, наданих споживачам.

Керуючись ст.ст.1, 4, 8, 15, 17, 21, 22 ЗУ «Про захист прав споживачів», ст.ст.700,1167 ЦК України, ст. 3, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Розірвати договір купівлі-продажу цифрової фотокамери «SAMSUNG» ЕS10 Вlaсk, укладений між мною та ПП «НАЗВА» від 17.10.2009 року.

Стягнути з ПП «НАЗВА» на мою користь сплачені за товар кошти в сумі 989 гривень та 1300 гривень в рахунок відшкодування завданої моральної шкоди, а всього 2289 гривень.

Стягнути з ПП «НАЗВА» на користь держави судовий збір в розмірі 51 грн. та 120 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи.

Додаток:

Дата              Підпис