Договір підряду

 

 

                                                                                                                                                          ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ___________

м. _______________                                                                                                                                “___” ______________2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю ________________________________, яке надалі іменується „Замовник”, в особі директора _____________________________, діючого на підставі Статуту з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________», яке надалі іменується „Виконавець”, в особі директора _____________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом „Сторони”, а кожна окремо „Сторона”, уклали даний договір підряду (надалі „Договір”), про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.            Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконувати роботи з ____________________________, а Замовник зобов’язується приймати виконані належним чином роботи та оплачувати їх вартість відповідно до умов цього Договору.

1.2.            Конкретний перелік робіт, місце проведення робіт, строки їх виконання, а також їх вартість встановлюється Сторонами шляхом підписання додаткових угод до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА ТА ВИКОНАВЦЯ

2.1.      Замовник зобов`язується:

2.1.1.   надавати Виконавцю необхідну інформацію для виконання цього Договору;

2.1.2.   повністю та своєчасно оплачувати Виконавцю належним чином виконанні роботи;

2.1.3.   підписувати та повертати Виконавцю акти приймання-передачі виконаних робіт протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати їх отримання від Виконавця, або у той самий час надавати Виконавцю у письмовому вигляді мотивовані заперечення щодо акту приймання-передачі виконаних робіт;

2.2.      Виконавець зобов’язується:

2.2.1.   виконувати роботи в повному об‘ємі, якісно та в строк, відповідно до цього Договору;

2.2.2.   при виконанні робіт дотримуватись вимог з техніки безпеки, охорони праці;

2.2.3.   повідомляти Замовника на його вимогу про перебіг виконання робіт;

2.2.4.   негайно повідомляти Замовника про наявність непередбачених обставин, які перешкоджають здійсненню Виконавцем своїх зобов`язань за цим Договором;

2.2.5.   протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виконання робіт оформлювати, підписувати та надавати Замовнику акт приймання-передачі виконаних робіт;

2.2.6.   нести інші обов‘язки, передбачені цим Договором.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.      Всі розрахунки між Сторонами здійснюються в гривні.

3.2.      Вартість робіт за цим Договором встановлюється в додаткових угодах до цього Договору.

3.3.      Загальна вартість Договору дорівнює загальній фактичній вартості всіх робіт, що надані Виконавцем Замовнику за весь час дії цього Договору.

3.4.      Замовник здійснює оплату виконаних робіт у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця в порядку передбаченому в додаткових угодах.

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1.      Факт належного надання робіт фіксується в акті приймання-передачі виконаних робіт, який складається, підписується Виконавцем та підписується Замовником.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.      У випадку порушення Виконавцем терміну виконання робіт, Виконавець сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,5% від суми вартості прострочених робіт за кожний день прострочення.

5.2.      У випадку прострочення Замовником розрахунку за виконані роботи, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла протягом періоду, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.      Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання з’явилося в наслідок дії обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, внаслідок обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти їм. До вказаних обставин відносяться, але не обмежуються ними: війна або інші військові дії, повстання, мобілізації, епідемії, епізоотії, повені, пожежі, вибухи, природні катастрофи та їх наслідки, які безпосередньо вплинули на виконання умов цього Договору і які суд визнає як обставини непереборної сили.

6.2.      При настанні обставин, вказаних в п.6.1 цього Договору, кожна Сторона повинна  протягом 5-х днів сповістити про них в письмовому вигляді іншу Сторону. Повідомлення повинно підтверджуватись належним посвідченням Торгово-Промислової Палати України.

6.3.      У разі настання обставин, передбачених  в п.6.1 цього Договору, термін виконання Стороною зобов’язань за цим Договором відкладається пропорційно часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.      Цей Договір набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 202__ р., а в частині взаєморозрахунків – до їх повного здійснення. Якщо за 10 днів до закінчення терміну дії цього Договору жодної Стороні не надійде повідомлення про припинення його чинності, Договір вважається продовжений Сторонами на наступний рік.

7.2.      Цей Договір, а також будь-які документи, пов’язані з цим Договором та з його виконанням, мають юридичну силу, якщо вони підписані Сторонами та передані за допомогою факсимільного зв’язку, за умови подальшого обміну оригіналами документів.

7.3.      Замовник та Виконавець мають статус платнику податку на прибуток підприємств на загальних умовах відповідно до Податкового Кодексу України.

7.4.      Цей Договір складено в двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони.

 

 РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК   ВИКОНАВЕЦЬ
Товариство з обмеженою відповідальністю

Директор     

____________________

Товариство з обмеженою відповідальністю

Директор     

____________________

Завантажити зразок Договір підряду зразок WORD