ДОГОВІР ПОЗИКИ №________

м. _______                                                                        _______________ 2023 року

Ми, ____________________________ в особі ____________ , що діє на підставі ______________________ (надалі – Позикодавець), який проживає за адресою: ________________________, паспорт ____________ та ____________________ (надалі – Позичальник), який проживає за адресою: ______________________________________, паспорт _______________________,

уклали цей договір про таке:

1. Позикодавець передає у власність Позичальникові гроші в сумі ________________________________ гривень, а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошей до ___________ 2023 року.

2. Повернення боргу повинно бути здійснено у м. ___________ за адресою Позикодавця, у грошовій формі,  у гривнях, не пізніше терміну, що встановлений п. 1 цього договору.

3. Позика може бути повернута достроково.

4. Проценти за позикою по цьому договору не нараховуються.

5. Цей договір складений в одному примірнику, який зберігається у Позикодавця до  повного повернення боргу Позичальником. Після повернення боргу Позикодавець зобов’язаний передати цей договір Позичальнику із відміткою про одержання грошей.

6. За прострочення повернення позики Позичальник сплачує Позикодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми, яка прострочена, за кожний день прострочення, а також Позичальник сплачує суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та 20 % річних від простроченої суми, у порядку ст. 625 Цивільного кодексу України.

Підписи сторін:

______________                                    ____________________

 

Завантажити зарок договору Договір позики зразок 2023 року