Договір

купівлі-продажу

м. Полтава                “__” ___ 200__р.

Сторони:

Продавець ____________________(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______(посада та ПІБ), діючого на підставі________(статуту, довіреності, положення),

з однієї сторони, та

Покупець ____________________,в особі _______, діючого на підставі ______

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Продавець зобов’язується передати належащий йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.

2. Відомості про товар.

2.1. Найменування___________.

2.2. Кількість товару.

2.2.1. Одиниця виміру кількості товару _____.

2.2.2. Загальна кількість товару ________.

2.3. Асортимент ___________.

2.4. Якість товару, що передається Продавцем повинна відповідати _ ____ _ (сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок).

Підтвердженням якості товару, є ________.

2.5. Гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту __виготовлення (отримання товару покупцем/ експлуатації) становить _____.

2.6. Комплектність товару, що передається Покупцю_______, визначається за __ (технічні умови та ін)

2.7. Тара та пакування.

2.7.1. Товар повинен бути затарений та упакований Продавцем, таким чином, щоб виключити псування або знищення його, на період від передачі до прийняття товару Покупцем.


3. Порядок передачі товару

3.1. Продавець зобов’язаний:

– передати товар Покупцю у повному обсязі протягом __ днів з моменту _ оплати (укладання договору ____(місце передачи товару).

– забезпечити покупця такими документами щодо товару ____________.

3.2. Перехід права власності відбувається в момент передачі товару /оплати /, що оформляється видатковою накладною /актом прийому-здачі/.

4. Ціна та умови оплати.

4.1. Ціна за одиницю товару________.

4.2. Загальна ціна товару, що продається за цим Договором ______, у тому числі ПДВ.

4.3. Попередня оплата в розмірі __ % від ціни договору має бути перерахована Продавцю протягом ____ з моменту ___. Остаточний термін оплати складає ___ з моменту _____.

4.4. Покупець здійснює оплату на умовах_______________.

5. Права та обов’язки сторін.

5.1. Обов’язки Продавця:

5.1.1. Передати Покупцеві товар, визначений цим Договором.

5.1.2. Попередити Покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається.

5.1.3. Зберігати товар, якщо право власності переходить до Покупця раніше від передання товару.

5.1.4. Замінити товар неналежної якості, протягом ___ днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця, або повернути вартість товару неналежної якості, згідно з цінами зазначеними в п. 4.1. Договора.

5.2. Обов’язки Покупця:

5.2.1. Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору.

5.2.2. Оплатити товар згідно з умовами визначеними в п.4 Договору.

5.3. Права Продавця:

5.3.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає умовам визначеним в п. 2 Договора.

5.4. Права Покупця:

5.4.1. Вимагати від Продавця передачі товару, що відповідає умовам визначеним в п. 2 Договора.

5.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших зобов’язань згідно з Договором.

6. Відповідальність сторін.

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6.4. Якщо якість виробу не відповідає умовам зазначеним в п. __ Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі ___ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в __ денний строк з моменту отримання обгрунтованої претензії від Покупця.

6.5. За порушення строків передачі товару Продавець сплачує штраф у розмірі __ грн. за кожен день прострочення передачі.

6.6. За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі __ % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення.

6.7. За односторінню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов ’ язань, що випливають з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі __ % від ціни товара зазначеной в п.4.2. цього Договору.

7. Строк дії Договору та інші положення.

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами .

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України.

7.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.5. Продавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

7.6. Покупець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

7.7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

7.8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін