Договір
купівлі-продажу права на земельну частку (пай),
посвідченого сертифікатом

м. Львів “___”________20___р.
Ми, що нижче підписалися, __________________________________,
іменований в подальшому “Продавець”, і __________________________,
іменований в подальшому “Покупець”, на підставі __________________
__________________________________________________________________
склали даний договір про таке:

1. Предмет договору
1.1. Продавець продав, а Покупець купив право на земельну
частку (пай), посвідчене сертифікатом, площею __________ умовних
кадастрових гектарів.
1.2. Місце розташування земельної частки
(паю) ____________________________________________________________
(сільрада, господарство, населений пункт)
1.3. Цільове призначення земельної частки (паю), посвідченої
сертифікатом ____________________________________________________.

2. Ціна договору і умови оплати
2.1. Продаж права на земельну частку (пай), посвідченого
сертифікатом, відбувся за _______________________________________.
(сума в гривнях)
2.2. Покупцем на рахунок Продавця в _________________________
банку ____________________________________________________________
(реквізити банку)
перераховано _____________________________________________________
(сума в гривнях)
_________________________________________________________________.
(назва платіжного документа та дата оплати)

3. Обов’язки сторін
3.1. Продавець продав, а Покупець купив за даним договором
право на земельну частку (пай), посвідчене сертифікатом, вільну
від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про яких в
момент складання договору Продавець чи Покупець не міг не знати.

4. Розгляд спорів
4.1. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору,
вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі
неможливості вирішення спорів шляхом переговорів – у судовому
порядку.

5. Інші умови
5.1. Невід’ємною частиною договору є сертифікат на право на
земельну частку (пай).
5.2. Цей договір, після нотаріального посвідчення, підлягає
реєстрації районною державною адміністрацією за місцезнаходженням
колективного сільськогосподарського підприємства,
сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського
акціонерного товариства з внесенням відповідних змін до записів у
Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай).
5.3. Даний договір складений в __________ примірниках, один
(кількість)
з яких зберігається у справах ___________________________________.
(назва державної нотаріальної контори,
__________________________________________________________________
адреса розташування приватного нотаріуса)

Реквізити сторін:

Продавець _______________ Покупець ___________________