Договір

купівлі-продажу товарів у розстрочку

м. Полтава                        “____” ______200__.р.

Мною, громадянином _____________(прізвище, ім’я, по батькові), у суб’єкта господарської діяльності __________(найменування суб’єкта господарської діяльності, адреса, № розрахункового рахунку у відділенні банку) придбані товари ________________________(назва товару, марка, заводський №) з розстрочкою платежу на _______ місяців -за роздрібною ціною _________(зазначити прописом) гривень та з відрахуванням на користь суб’єкта господарської діяльності ________ відсотків річних за наданий кредит.

Внесено готівкою при отриманні товарів ___ відсотків їх вартості у сумі ____________гривень.

Залишилось до сплати _______________ гривень (зазначити прописом).

Щомісячну частину суми вартості товарів, що залишилась несплаченою, __________ гривень та відсотки за кредит, які слід розраховувати за кожний місяць із застосуванням 1/12 річного розміру відсотків від фактичного кредиту, яким користувався в місяці, за який сплачую черговий внесок, доручаю ___________________________(найменування та адреса підприємства (установи, організації), де працює (навчається) покупець, номер телефону) _________________________ відраховувати з моєї заробітної плати (стипендії) щомісяця до повного погашення заборгованості з “___”______19__ р. по “___”_____19 __ р.

Зобов’язуюсь виплачувати щомісячними внесками суб’єкту господарської діяльності, який надав кредит, по_________________ гривень та ___ відсотків за наданий кредит у відповідному місяці. За несвоєчасне внесення чергових платежів я зобов’язуюсь сплатити пеню у розмірі ___________ від простроченої суми за кожний день затримки.

У разі розірвання трудового договору з підприємством (установою, організацією) або відчислення з навчального закладу я зобов’язуюсь чергові платежі вносити у встановлені договором строки готівкою до каси суб’єкта господарської діяльності, який надав кредит, або перераховувати йому грошові кошти у порядку безготівкових розрахунків через банківські установи, а у разі переходу на нове місце роботи (навчання) повідомити цьому суб’єкту господарської діяльності найменування підприємства (установи, організації) та його адресу для пересилання договору на суму заборгованості за новим місцем роботи.

Якщо мною буде допущено прострочення сплати трьох чергових платежів, вся сума заборгованості та обумовлена договором пеня можуть бути стягнені з мене в примусовому порядку незалежно від настання строку чергових платежів шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса або за рішенням суду.

Особою, яка підписала договір, пред’явлено паспорт ________, виданий ______________________”__”________200_р., прописаний в __________ по вулиці ___________, будинок ___, кв.___.

Пенсійне посвідчення №_______ видано________________ (найменування установи, що видала пенсійне посвідчення)

” ___”______19__ р.

Домашній телефон покупця № ___________________

Документ перевірив______________________ (посада, підпис, прізвище, ініціали)

Покупець ____________________ (підпис)

Керівник суб’єкта господарської діяльності________ _________ (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ____________________ (підпис, прізвище, ініціали)