До ________ районного суду м.___________

адреса:_____________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: Головне управління юстиції у ________ області, юридична адреса:________________, тел.:______________

Позовна заява

про визнання незаконним та скасування наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Я, Особа_1, «__»_______ року була прийнята на посаду завідуючої Першої _________ державної нотаріальної контори ___________ області,  на якій працюю і на даний час. Укладаючи вищевказаний трудовий договір,  я прийняла на себе зобов’язання виконувати роботу,  визначену цією угодою,  з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові (ст.  21 КЗпП України).

Наказом № 29-К начальника Головного управління юстиції у __________ області від 21.01.2008 року я, ОСОБА_1, була притягнута до дисциплінарної відповідальності за порушення  ст.  ст.  5, 6 Закону України «Про нотаріат»,  п. 2.7. посадової інструкції завідуючого державної нотаріальної контори.

Будь-яких порушень трудової дисципліни з мого боку не було, а оголошення мені догани не має законного підґрунтя і є наслідком неприязних стосунків,  що склалися між мною та безпосереднім моїм керівництвом.

Відповідно до  ст.  139 КЗпП України працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно,  своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу,  додержуватися трудової і технологічної дисципліни,  вимог нормативних актів про охорону праці,  дбайливо ставитися до майна власника,  з яким укладено трудовий договір.

Отже,  трудовою дисципліною передбачено додержання працівниками норм,  закріплених КЗпП України,  правил внутрішнього трудового розпорядку,  уставів,  положень, посадових інструкцій,  за порушення якої до працівника можливо застосування положень  ст.  147 КЗпП України.

Мої обов’язки визначені посадовою інструкцією завідуючого державною нотаріальною конторою,  затвердженою наказом Головного управління юстиції у __________ області № 88/9-0 від 20.04.2007 року,  з якою я ознайомилася 08.05.2007 року.

Згідно  ст. ст.  139,  140,  142 КЗпП України та п. 24 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств,  установ,  організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984 року (далі – Правил),  порушенням трудової дисципліни є невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.

Тобто,  підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є порушення останнім трудової дисципліни. При цьому,  закон вимагає,  аби факт такого порушення належним чином був зафіксований та дотриманий порядок застосування дисциплінарних стягнень.

Виходячи з правової природи інституту дисциплінарної відповідальності,  при притягненні працівника до даного виду відповідальності,  адміністрація повинна навести конкретні факти допущеного ним невиконання або неналежного виконання покладених на нього трудових обов’язків.

Між тим,  описова частина вищевказаного наказу не містить визначення який саме дисциплінарний проступок я вчинила. Відповідач обмежився лише загальним посиланням на перелік вимог,  якими повинен керуватися в своїй роботі завідуючий державною нотаріальною конторою.

Крім того,  згідно  ст.  149 КЗпП України,  стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку в трьохденний строк (п. 31 Правил),  що, враховуючи мету накладення дисциплінарного стягнення,  особливо важливо. Фактично я була ознайомленою з наказом лише 04.02.2008 року,  тобто з пропуском вищевказаного строку,  що в свою чергу, свідчить про порушення порядку застосування дисциплінарного стягнення.

Таким чином,  наведені обставини свідчать про те,  що оголошення мені ОСОБІ_1 догани вчинено з порушенням порядку застосування дисциплінарних стягнень,  а тому вважаю, що мої позовні вимоги повинні бути задоволеними.

На підставі вищезазначеного, ст.ст. 139,  140,  142, 147, 149 КЗпП України та керуючись ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Визнати незаконним та скасувати наказ № 29-К від 21.01.2008 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності завідуючу Першої __________ державної нотаріальної контори Особи_1

Додатки:

Дата                     Підпис