Право власності: визнання права власності, захист права власності. Зразки позовних заяв

Право власності | Визнання і захист права власності | Зразки позовних заяв

Право власності – сукупність юридичних норм, що закріплюють і охороняють приналежність (присвоєність) матеріальних благ певним особам або колективам, що передбачають обсяг і зміст прав власника у відношенні приналежного йому майна, способи й межі здійснення цих прав.

Право власності полягає в тому, що власник за своїм розсудом володіє, користується й розпоряджається належним йому майном. Власник може передавати свої права по володінню, користуванню й розпорядженню майном іншій особі, використати майно як предмет застави або обтяжувати його іншим способом, передавати своє майно у власність або управління іншій особі, а також робити у відношенні нього будь-які дії, які не суперечать закону. Власник вправі використати своє майно для будь-якої підприємницької діяльності, не забороненої законом. Об’єктами права власності можуть бути підприємства, майнові комплекси, земельні ділянки, гірські відводи, будинки, спорудження, устаткування, сировина й матеріали, гроші, цінні папери, інше майно виробничого, споживчого, соціального, культурного, іншого призначення, а також продукти інтелектуальної й творчої праці. Об’єктами інтелектуальної власності є здобутки науки, літератури, мистецтва й інших видів творчої діяльності в сфері виробництва, в тім числі відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, промислові зразки, “ноу-хау”, торговельні таємниці, товарні знаки, фірмові найменування і знаки обслуговування.

Нормальний цивільний оборот припускає не тільки визнання за суб’єктами певних цивільних прав, але й забезпечення їх надійної правової охорони. Речові права й право власності зокрема не є виключенням.

Захист прав власності – юридичні гарантії, що забезпечують неприпустимість порушення прав і інтересів власника. В Україні здійснюється судом на основі правових норм, встановлених Конституцією України, Цивільним кодексом України. Власник має право витребувати своє майно із чужого незаконного володіння. Якщо власність придбана в особи, що не мала права його відчужувати (про що набувач не знав), то власник вправі зажадати її від набувача у випадку, коли майно загублене власником або особою, якій було передано власником у володіння, або викрадено в того або іншого, або вибуло з їхнього відання іншим шляхом мимо їхньої волі. Припинення права власності у зв’язку з рішенням державного органа, спрямованим на вилучення майна (у тому числі рішенням про вилучення земельної ділянки, на якому перебувають приналежні власникові будинок, інші будови, спорудження або насадження), допускається лише в порядку, установленому законодавчими актами або її суб’єктів, з наданням власникові рівноцінного майна або відшкодування йому збитків, заподіяних припиненням права власності.

    1 Позовна заява про відшкодування втраченої вартості нерухомого майна
2 Заява про визнання права власності на недобудову (об’єкт незавершений будівництвом)
3 Позовна заява про виділення в натурі частки із спільної часткової власності
4 Позовна заява про визнання права власності та зобов’язання зареєструвати право власності
5 Позовна заява про визначення розміру ідеальних часток у праві спільної сумісної власності
6 Позовна заява про визнання права власності на самочинно збудований житловий будинок
7 Позовна заява про визнання права власності та про зобов’язання вчинити дію (перепланування квартири)
8 Позовна заява про визнання права власності на майнове право вимоги оформлення права власності на квартиру та винесення заборони вчиняти дії
9 Зразок. Позовна заява про визнання нерухомого майна та земельної ділянки особистою приватною власністю
10 Позовна заява про визнання права власності на майновий пай
11 Позовна заява про витребування майна із чужого незаконного володіння
12 Позовна заява про поділ в натурі частини житлового будинку та земельної ділянки у визначених межах
13 Позовна заява про визнання права власності на квартиру
14 Позовна заява про визначення часток у спільній сумісній власності
15 Позовна заява про визнання права власності на частину квартири
16 Позовна заява про захист порушених прав на житло
17 Зустрічна позовна заява про втрату права власності на жиле приміщення в зв’язку з випадковим знищенням цього приміщення
18 Позовна заява про визнання права власності на майно, виключення з акту опису майна та звільнення з-під арешту
19 Позовна заява про припинення права особи на частку у спільному майні
20 Позовна заява про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності
21 Позовна заява про поділ житлового будинку в натурі між власниками (виділення частки)
22 Позовна заява про зміну часток власників житлового будинку
23 Позовна заява про визнання права власності на самочинно збудований гараж