ДОГОВІР

купівлі-продажу

м. _______________       “___” __________ 200__р.

____________________________ (найменування підприємства, кооперативу, організації), іменоване надалі  “Продавець” в особі ___________________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі _____________________ з одного боку, і __________________, іменоване надалі  “Покупець” в особі __________________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі _________________ з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність (повне господарське відання), а Покупець належним чином прийняти і оплатити наступний товар:

1.1.1. Найменування (із вказівкою виготовлювача) __________________.

1.1.2. Одиниця виміру ___________________________________________.

1.1.3. Ціна за одиницю __________________________________________.

1.1.4. Кількість ________________________________________________ .

1.1.5. а) вартість всієї партії товару __________________________ (прописом),

б) податок на додану вартість _________________________

в) разом до сплати ___________________________________ (прописом) _________.

1.1.6. Якість і комплектність (дата виготовлення, стандарт, ТУ і т.п.) _________________________.

1.1.7. Гарантійний строк (із вказівкою виду: експлуатації, зберігання, придатності) _____________________________________.

2. Умови поставки й розрахунків за товар

2.1. Строк поставки _______________________ днів з моменту ______________________ (укладання Договору, оплати й ін. умови) Продавець _______________ (має, не має) право на дострокову поставку.

2.2. Вид транспорту й базис поставки ______________________________.

2.3. Упакування (тара) і маркування (опис або посилання на стандарт,

ТУ) ___________________________________________.

2.4. Строк, порядок і форма розрахунків ______________________________.

2.4.1. Строк оплати __________ днів від дня __________________________.

2.4.2. Порядок оплати (попередня оплата, наступна, у момент одержання товару, телеграфна або поштова) __________________________.

2.4.3. Форма оплати (платіжна вимога, платіжне доручення, акредитив, чек, платіжна вимога-доручення)________________________________________. Податок на додану вартість повинен бути показаний окремим рядком у платіжних документах. У всьому іншому, що не передбачено даним пунктом, сторони керуються Інструкцією
про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

2.5. При попередній оплаті Покупець зобов’язаний у триденний строк з моменту оплати вручити Продавцеві завірену банком копію платіжного документа або сповістити його телеграмою з повідомленням. При невиконанні Покупцем вимог даного пункту Договору, Продавець вправі після закінчення ____________ днів з моменту підписання договору реалізувати товар і розірвати даний Договір.

2.6. ____________________________________ (додаткові умови).

3. Гарантії виконання зобов’язань і відповідальність сторін

3.1. Під час підписання Договору сторони обмінюються гарантіями поставки і оплати праці.

3.1.1. Гарантії покупця ________________________________________.

3.1.2. Гарантії продавця _______________________________________.

3.2. За прострочення поставки або недопоставку товару Продавець сплачує Покупцеві пеню в розмірі _______ відсотків вартості непоставленого в строк товару за кожний день прострочення.

3.3. За необґрунтовану відмову або ухилення від оплати товару (у тому числі при попередній оплаті) Покупець сплачує Продавцеві штраф у розмірі ________ відсотків суми, від оплати якої він відмовився або ухилився.

3.4. При несвоєчасній оплаті товару (у тому числі при попередній оплаті) Покупець сплачує Продавцеві пеню в розмірі _______ відсотків суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

3.5. За невибрання товару у встановлений строк (при самовивозі зі складу Продавця) Покупець сплачує Продавцеві неустойку в розмірі ______ відсотків вартості невибраного в строк товару, а також відшкодовує Продавцеві збитки, пов’язані зі зберіганням товару, у розмірі _________ відсотків вартості товару за кожний день прострочення, але не більше ______ відсотків.

3.6. При відмові Покупця (повністю або частково) від прийняття й оплати передбачених Договором товарів (продукції) він відшкодовує Продавцю виниклі у зв’язку із цим збитки в розмірі ____________ відсотків вартості товарів (продукції).

3.7. _________________________ (додаткові санкції).

3.8. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів. При неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються в суд.

4. Інші умови

4.1. Сторони не несуть відповідальності, передбаченої в п. 3.2-3.7 Договору, якщо неможливість виконання ними умов Договору наступила в силу форс-мажорних обставин, у т.ч.  ___________________.

4.2. Інші умови на розсуду сторін: __________________________________.

4.3. У всьому, що не передбачено Договором, сторони керуються діючим законодавством.

4.4. _________________________________ (на розсуду сторін).

5. Заключні умови

5.1. Договір може бути змінений, розірваний, визнаний недійсним тільки на підставі чинного законодавства.

5.2. Всі зміни, доповнення до Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі й підписані обома сторонами.

5.3. Заголовки статей призначені для зручності користування текстом, а тому вони не будуть прийматися в увагу при тлумаченні даного Договору.

5.4. Даний Договір встановлює і відображає всі договірні умови й порозуміння між   сторонами, що беруть участь у даному Договорі, у відношенні всіх згаданих тут питань, при цьому всі попередні переговори між сторонами, якщо такі були, втрачають силу.

5.5. Підписаний Договір набирає чинності  з ” ” ____________ 200__р. і діє до ” ” ___________ 200__р. або повного його виконання.

6. Юридичні адреси й підписи сторін

6.1. У випадку зміни юридичної адреси або обслуговуючого банку, сторони зобов’язані в ________-денний строк повідомити про це один одного.

6.2. Реквізити сторін.

6.2.1. Продавець ______________________________________.

6.2.2. Покупець _______________________________________.

6.2.3. Підписи сторін:

       Продавець                     Покупець

___________________ _______________________

              М. П.                               М. П.

Коментар:

Цей тип договору найбільш уживаний і простий для реалізації.

п. 1.1. Опис товару можна виділити в окрему специфікацію, що є додатком до даного Договору й сформулювати п. 1.2 у наступній редакції: п. 1.2 “Кількість, характеристики й вартість товару викладені в Специфікації, погодженої обома сторонами й що являється невід’ємною частиною даного Договору (Додаток 1)”. Такий розділ договору буває виправданий, коли характеристик товару значно більше, ніж у наведеному пункті або узгодження Специфікації необхідно проводити із третьою стороною.

п. 2. Слово “поставка” тут має сенс передачі, і двозначності ніякої немає.

п. 2.1. Базис поставки або стандартних умов поставки прийшли з міжнародної торговельної практики й зараз широко використаються у внутрішній торгівлі.

п. 2.4.3. Рекомендується більш детально обумовити як відбувається оплата товару відповідно до  обраної форми.

п. 3.1. Гарантією Покупця можуть служити документи, підтверджуючі його платоспроможність, банківська гарантія, страхування. Гарантіями Продавця служать документи, що підтверджують наявність товару й відсутність прав на цей товар у третіх осіб. Безсумнівною гарантією являється залізнична квитанція або договір із третьою особою про прийняття товару на відповідальне зберігання.

п.п. 3.6-3.7. Тут використаний прийом, коли обумовлюється заздалегідь розміри компенсації збитків. Це пов’язане з тим, що методика визначення збитків досить трудомістка.

У п. 3.7. варто передбачити додаткові санкції на розсуду сторін, а також порядок компенсації збитків.

Дуже корисно буває визначити вид неустойки, штрафу, або пені, якщо закон відносить це на розсуд сторін для даного виду договору, тобто тут можлива дія імперативних норм. Неустойка – визначена законом або договором грошова сума, що винна сторона повинна сплатити потерпілій у випадку неналежного виконання зобов’язань. За законом або договором передбачено:

а) стягнення тільки неустойки (штрафу, пені), але не збитків;

б) стягнення збитків у повній сумі понад неустойку;

в) стягнення на вибір або збитки, або неустойки (штрафу, пені);

г) стягнення збитків у частині, не покритою неустойкою.

Часто розмір збитків (у тому числі й недоотриманій вигоді) визначити й довести буває досить важко, тому намагаються заздалегідь обговорити розмір неустойки.

п. 5.1. У цьому пункті йдеться про дуже важливе питання ретельного й уважного оформлення прав власності. Існує ряд угод, на які потрібна згода третіх осіб або державна реєстрація. Інакше вони можуть бути розірвані за рішенням суду. До таких угод відносяться операції з нерухомістю, із транспортними засобами, іменними акціями, паями й багато чим іншим.